Föreningen

Föreningens namn är Riksförbundet För Sexuella Minoriteter, och förkortas RFSM, hädanefter “föreningen”. 

Föreningens säte finns i Nora kommun i Örebro Län.

Firmatecknare är samtliga medlemmar som ingår i föreningens styrelse.

Verksamhetsåret sträcker sig från 1/1 till 31/12.

Upphörande av föreningen kan beslutas om på Årsmöte med ⅔ majoritet. Vid upphörande skall eventuella tillgångar täcka föreningens skulder, och överskottet delas ut enligt beslut på årsmötet som beslutat om upphörande.

Syfte

Syftet med föreningen är att stå upp för sexuella minoriteters rättigheter i samhället, där detta idag inte finns. 

Föreningen ska även ha i uppgift att tillhandahålla upplysning om sexuella minoriteter och i de fall det är möjligt, främja forskning på området.

Föreningen ska verka för att ungdomars syn på sexuella minoriteter inte ska komma från pornografin, utan föras fram av kunniga personer under utvecklande samtal.

Föreningen kommer även verka opinionsbildande i de frågor som faller under föreningens område, genom att bl.a. på olika sätt synas i media.

Föreningen ska ägna sig åt lobbyverksamhet, vilken ska syfta till att påverka beslutsfattare i den riktning föreningen representerar.

Ett mål är att erbjuda juridisk och psykologisk rådgivning till de som anser sig utsatta för diskriminering inom föreningens verksamhetsområde.

Föreningen står för ett sexpositivistiskt synsätt, och ska främja individens rätt till skamlös utlevnad under entusiastiskt samtycke.

Som sexuella minoriteter räknas de personer i samhället som ägnar sig åt sexuella aktiviteter som kan anses gå emot samhällsnormen, och som har en stark identitetsbildande verkan på personerna, exempelvis BDSM-utövare, fetischister, polyamorösa mfl. som idag inte har ett juridiskt skydd.

Värdegrund

Föreningen står för att alla människor ska vara lika inför lagen, ha samma rättigheter vad gäller sjukvård eller annan samhällsnytta, oavsett ovidkommande attribut såsom etnicitet, religion, sexualitet, kön mm. 

Föreningen är partipolitiskt obunden och sympatiserar inte med någon politisk ideologi, utan ska enbart jobba med sakfrågor som rör sexuella minoriteter.

Beslutsfattande

Större beslut såsom medlemsavgifter, byte av styrelsemedlemmar, förändringar av stadgar och liknande, skall beslutas om vid Årsmöte. Enkel majoritet gäller för samtliga beslut om inte undantag är beskrivet i stadgarna.

Aktiviteter som anordnas av medlemmar i föreningens namn skall godkännas av styrelsen vid ett styrelsemöte.

Förändringar av stadgar skall godkännas av två på varandra följande årsmöten.

Styrelse

Föreningens styrelse består av fem ledamöter: Ordförande, sekreterare, kassör och två ledamöter.

Val av styrelse görs vid årsmötet. Ordföranden, sekreterare och övriga ledamöter sitter 2 år på sin post. Om en eller flera poster blir vakanta kan fyllnadsval hållas vid nästkommande årsmöte. Valbar till styrelsen är samtliga medlemmar i föreningen som uppfyller villkor för medlemskap.

Styrelsemöten hålls minst en gång per kvartal, och sammankallas av ordföranden, senast två veckor innan mötet skall äga rum. Vid behov kan extra styrelsemöte sammankallas av någon av styrelsemedlemmarna senast två veckor innan mötet skall äga rum.

Om föreningen växer och behov av revisor uppkommer, skall denne väljas på årsmöte och därefter ha ansvaret för föreningens finanser.

Medlemmar

Som medlemmar välkomnas alla människor som vill stå upp för sexuella minoriteters rättigheter, och främja föreningens sakfrågor. Medlem blir man genom att skriftligt anmäla detta till styrelsen, samt betala fastslagen medlemsavgift. 

Medlemsavgift beslutas om på årsmötet. 

Att avsluta sitt medlemskap görs även det skriftligt till styrelsen. Om medlem inte betalar eventuell medlemsavgift, anses medlemskapet uppsagt.

Uteslutning av medlem kan göras om denne skadar föreningen eller på något sätt motverkar eller bryter mot föreningens stadgar. Beslut om uteslutning avgörs vid styrelsemöte.

Medlem har rätt att förklara sitt medlemskap offentligt, och använda logotyp avsedd för medlemmar med tillägget “medlem i RFSM”. 

Medlem har inte rätt att själv hävda sig föra föreningens talan, utan beslut från styrelsen.

Årsmöte

Årsmötet sammankallas av ordförande senast en månad innan mötet. Årsmötet kan hållas fysiskt eller digitalt, eller i en kombination av dessa. Plats och teknik avgörs av styrelsen gemensamt. 

Till årsmötet är samtliga medlemmar välkomna, och har rösträtt, förutsatt att man uppfyller medlemsvillkoren.

På årsmötet avhandlas: verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse, styrelsens ansvarsfrihet, medlemsavgift för kommande år, val av styrelseledamöter, val av valberedning inför nästa årsmöte, samt motioner inkomna från styrelse eller andra medlemmar.

Motioner till årsmötet skall lämnas till styrelsen senast en vecka innan mötet äger rum.

Medlemsmöte

Styrelsen kan kalla till öppet medlemsmöte för att diskutera aktuella frågor och aktiviteter. Enskilda medlemmar kan be styrelsen kalla till ett sådant möte. 

Kallelse till dessa möten skall ske senast 14 dagar innan mötet äger rum. Samtliga medlemmar är välkomna på medlemsmöten.

Stadgarna godtogs vid konstituerande möte 2021-02-13